OBJEKTIF ISMS

 

Objektif ISMS keseluruhannya adalah untuk mengurus dan melindungi keselamatan maklumat selaras dengan keperluan organisasi. Ia menekankan kepada konsep atau prinsip keselamatan maklumat iaitu pemeliharaan kerahsiaan, integriti dan kebolehsediaan.  

Memastikan kelancaran operasi PPUM dan meminimumkan kerosakan atau kemusnahan

Mencegah salah guna atau kecurian aset PPUM

Memperkemaskan pengurusan risiko

Melindungi aset ICT daripada penyelewengan oleh staf, pengguna dan pembekal

Melindungi kepentingan pihak-pihak yang bergantung kepada sistem maklumat dari kesan kegagalan atau kelemahan dari segi kerahsiaan, integriti, tidak boleh disangkal, kebolehsediaan dan kesahihan (CIA)