BIDANG A.12 PENGURUSAN OPERASI

 

A.12.1 PENGURUSAN PROSEDUR OPERASI

Objektif:
Memastikan pengurusan operasi berfungsi dengan betul dan selamat daripada sebarang ancaman dan gangguan ke atas kemudahan pemprosesan maklumat.

A.12.1.1 Pengendalian Prosedur Yang Didokumenkan

 

 • a) Semua prosedur keselamatan ICT yang di wujud, dikenalpasti dan masih digunapakai hendaklah didokumenkan, disimpan dan dikawal;
 • b) Setiap prosedur mestilah mengandungi arahan-arahan yang jelas, teratur dan lengkap seperti keperluan kapasiti, pengendalian dan pemprosesan maklumat, pengendalian dan penghantaran ralat, pengendalian output, bantuan teknikal dan pemulihan sekiranya pemprosesan tergendala atau terhenti; dan
 • c) Semua prosedur hendaklah dikemas kini dari semasa ke semasa atau mengikut keperluan.

 

A.12.1.2 Kawalan Perubahan

 

A.12.1.3 Perancangan Kapasiti

 

A.12.1.4 Pengasingan Kemudahan Pembangunan, Ujian dan Operasi

 

 • a) Perkakasan yang digunakan bagi tugas membangun, mengemaskini, menyelenggara dan menguji aplikasi perlu diasingkan dari perkakasan yang digunakan sebagai pengeluaran (production);
 • b) Pengasingan juga merangkumi tindakan memisahkan antara kumpulan operasi dan rangkaian.

 

A.12.2 PERISIAN BERBAHAYA

Objektif:
Untuk memastikan bahawa kemudahan pemprosesan maklumat dan maklumat dilindungi daripada malware.

A.12.2.1 Perlindungan dari Perisian Berbahaya

Perkara-perkara yang perlu dilaksanakan bagi memastikan perlindungan aset ICT dari perisian berbahaya:

 • a) Memasang sistem keselamatan untuk mengesan perisian atau program berbahaya seperti anti virus, Intrusion Detection System (IDS) dan Intrusion Prevention System (IPS) serta mengikut prosedur penggunaan yang betul dan selamat;
 • b) Memasang dan menggunakan hanya perisian yang tulen, berdaftar dan dilindungi di bawah mana-mana undang-undang bertulis yang berkuatkuasa;
 • c) Mengimbas semua perkakasan, perisian atau sistem dengan antivirus sebelum menggunakannya;
 • d) Mengemas kini antivirus dengan pattern antivirus yang terkini ;
 • e) Menyemak kandungan sistem atau maklumat secara berkala bagi mengesan aktiviti yang tidak diingini seperti kehilangan dan kerosakan maklumat;
 • f) Menghadiri program kesedaran mengenai ancaman perisian berbahaya dan cara mengendalikannya;
 • g) Memasukkan klausa tanggungan di dalam mana-mana kontrak yang telah ditawarkan kepada pembekal perisian. Klausa ini bertujuan untuk tuntutan baik pulih sekiranya perisian tersebut mengandungi program berbahaya;dan
 • h) Mengadakan program dan prosedur jaminan kualiti ke atas semua perisian yang dibangunkan.

 

 

A12.3 PENDUAAN

Objektif:
Memastikan segala data diselenggara agar penyimpanan data diuruskan dengan sempurna.

A.12.3.1 Maklumat Backup

Bagi memastikan sistem dapat dibangunkan semula setelah berlakunya bencana, backup seperti yang dibutirkan hendaklah dilakukan setiap kali konfigurasi berubah. Backup hendaklah direkodkan dan disimpan di off site.

A.12.4 LOG DAN PEMANTAUAN

Objektif:
Memastikan pengesanan aktiviti pemprosesan maklumat yang tidak dibenarkan.

A.12.4.1 Event logging

Fail log hendaklah disimpan untuk tempoh sekurang-kurangnya satu (1) bulan. Jenis fail log bagi server dan aplikasi yang perlu diaktifkan adalah seperti berikut:

 

i. Fail log sistem pengoperasian;
ii. Fail log servis (contoh: web, e-mel);
iii. Fail log aplikasi (audit trail); dan
iv. Fail log rangkaian (contoh: switch, firewall, IPS).

Pentadbir Sistem ICT hendaklah melaksanakan perkara-perkara berikut:

 

A.12.4.2 Perlindungan Log

Kemudahan merekod dan maklumat log perlu dilindungi daripada diubahsuai dan sebarang capaian yang tidak dibenarkan.

A.12.4.3 Log Pentadbir dan Operator

 

A.12.4.4 Clock Synchronisation

Waktu yang berkaitan dengan sistem pemprosesan maklumat dalam PPUM atau domain keselamatan perlu diselaraskan dengan satu sumber waktu yang ditetapkan. Jabatan perlu menyediakan NTP Server atau menggunakan mana-mana sumber waktu setempat yang mematuhi Malaysian Standard Time.

A.12.5 KAWALAN PERISIAN OPERASI

Objektif:
Menghalang capaian tidak sah dan tanpa kebenaran ke atas sistem pengoperasian.

A.12.5.1 Pemasangan Perisian Pada Sistem Operasi

 

A.12.6 KAWALAN TEKNIKAL KETERDEDAHAN

Objektif:
Memastikan kawalan teknikal keterdedahan adalah berkesan, sistematik dan berkala dengan mengambil langkah yang bersesuaian untuk menjamin keberkesanannya.

A.12.6.1 Kawalan dari Ancaman Teknikal

Kawalan terhadap keterdedahan teknikal perlu dilaksanakan ke atas sistem pengoperasian dan sistem aplikasi yang digunakan. Perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut:

 

A.12.6.2 Kawalan Pemasangan Perisian

 

A.12.7 PERTIMBANGAN AUDIT SISTEM MAKLUMAT

Objektif:
Memastikan pengesanan aktiviti pemprosesan maklumat yang tidak dibenarkan.

A.12.7.1 Kawalan Audit Sistem Maklumat

Pematuhan kepada keperluan audit perlu bagi meminimumkan ancaman dan memaksimumkan keberkesanan dalam proses audit sistem maklumat. Keperluan audit dan sebarang aktiviti pemeriksaan ke atas sistem operasi perlu dirancang dan dipersetujui bagi mengurangkan kebarangkalian berlaku gangguan dalam penyediaan perkhidmatan.