Sumber Rujukan

 

 

 • Polisi Keselamatan Siber PPUM (PL-137-E01).
 • Manual Kualiti Keselamatan Siber (PL-137-E01).
 • Malaysian Public Sector Management of Information and Communications Technology Security Handbook (MyMIS.
 • Pekeliling Am Bilangan 1 Tahun 2001 bertajuk “Mekanisme Pelaporan Insiden Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)
 • Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2003 bertajuk “Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet dan Mel Elektronik di Agensi-Agensi Kerajaan”.
 • Surat Pekeliling Am Bil. 4 Tahun 2006 “Pengurusan Pengendalian Insiden Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) Sektor Awam”.
 • Akta Rahsia Rasmi 1972
 • Akta Jenayah Komputer 1997
 • Akta Hak Cipta (Pindaan) Tahun 1997
 • Akta Tandatangan Digital 1997
 • Akta Komunikasi dan Multimedia 1998
 • Personal Data Protect Act 2010
 • Perintah-Perintah Am
 • Arahan Perbendaharaan
 • Arahan Teknologi Maklumat 2007