Jabatan Sumber ManusiaJabatan Sumber Manusia yang pada asalnya mempunyai dua (2) fungsi utama dalam pengurusan hal-ehwal sumber manusia di PPUM yang meliputi

 1. Bahagian Dasar, Saraan dan Pengurusan Maklumat;
 2. Bahagian Pengurusan Perjawatan, Perkhidmatan dan Kebajikan.

 

Bahagian Dasar, Saraan Dan Pengurusan Maklumat:

 1. Bertanggungjawab menguruskan perancangan dan dasar sumber manusia, saraan serta pengurusan dokumentasi perkhidmatan staf.
 2. Menguruskan hal-hal berkaitan perakuan pemakaian pekeliling, surat pekeliling, surat edaran, arahan berkaitan yang dikeluarkan dari semasa ke semasa, menguruskan permohonan jawatan melalui Anggaran Belanja Mengurus (ABM) dan luar ABM, penyediaan dan pengurusan deskripsi tugas, pelaksanaan aktiviti naziran perjawatan dan pengurusan carta organisasi keseluruhan di PPUM.
 3. Mengesahkan maklumat staf kepada pihak ketiga, menyediakan statistik perjawatan dan mengurus semua rekod dan dokumentasi berhubung dengan perkhidmatan staf PPUM.
 4. Menguruskan pembayaran emolumen staf PPUM termasuk elaun, kemudahan pinjaman serta urusan pembayaran caruman kepada badan-badan berkanun yang lain seperti KWSP dan PERKESO.

 

Bahagian Pengurusan Perjawatan, Perkhidmatan Dan Kebajikan:

 1. Bertanggungjawab menguruskan urusan pelantikan sehingga pasca perkhidmatan termasuk penamatan perkhidmatan.
 2. Bertanggungjawab menguruskan hal-hal berkaitan perjawatan dan pembangunan kerjaya sumber manusia di PPUM meliputi pelantikan, penempatan dan pertukaran, kenaikan pangkat, pendaftaran dan pembaharuan sijil amalan tahunan serta penempatan klinikal.
 3. Mengendalikan hal-hal berkaitan perkhidmatan sumber manusia di PPUM merangkumi pengesahan dalam pelantikan, pengesahan dalam perkhidmatan, pengesahan taraf berpencen, prestasi tahunan, pemantauan kehadiran, cuti dalam perkhidmatan, pakaian seragam, perkhidmatan pelanggan, pengurusan pencen dan persaraan serta penamatan perkhidmatan.
 4. Menguruskan hal-hal yang berkaitan tata kelakuan dan tatatertib staf selaras dengan Akta Badan-Badan Berkanun (Tatatertib dan Surcaj) 2000 (Akta 605).
 5. Mengendalikan aktiviti berkaitan dengan kebajikan staf termasuklah pengurusan bantuan kebajikan seperti bantuan am (perkahwinan, mendapat anak dan kemasukan ke wad melebihi tiga (3) hari), bantuan rawatan perubatan di klinik / hospital swasta, bantuan kematian, bantuan bencana, bantuan pergigian, bantuan pendidikan, insentif bagi staf yang melanjutkan pengajian di peringkat yang lebih tinggi, Taska PPUM serta kemudahan perubatan untuk kakitangan, pesara PPUM dan tanggungan yang layak.
 6. Mengurus semua aktiviti sukan dan kebudayaan yang diluluskan oleh Jawatankuasa Induk Kebajikan, Sukan dan Kebudayaan PPUM.

 

Jabatan Sumber Manusia
Tingkat 14 Menara Utama
Lembah Pantai 59100
Kuala Lumpur
03-7949 2161

Jenis perkhidmatan yang disediakan:

Bahagian Pengurusan Perjawatan, Perkhidmatan dan Kebajikan

 1. Perjawatan dan perkhidmatan
  1. Merancang dan menyelaraskan perkara mengenai pengambilan, pelantikan, pemberhentian dan peletakan jawatan mengikut prosedur yang telah ditetapkan;
  2. Untuk menyelaraskan pengesahan pelantikan, pengesahan perkhidmatan dan kemasukan ke jawatan berpencen mengikut prosedur yang telah ditetapkan;
  3. Menyelaras pelantikan dan pemberhentian pelantikan pegawai di bawah kontrak perkhidmatan, kontrak untuk perkhidmatan, pelantikan secara peminjaman, pertukaran sementara serta pegawai sementara;
  4. Melaksanakan penempatan dan pertukaran kakitangan;
  5. Menguruskan urusan pasca perkhidmatan;
  6. Untuk mengemas kini maklumat kakitangan dalam Buku Perkhidmatan dan juga HRMIS;
  7. Menyelaraskan pelarasan gaji;
  8. Merancang dan menyelaraskan kenaikan pangkat dan rayuan kenaikan pangkat;
  9. Merancang dan menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan perancangan penggantian;
  10. Untuk menguruskan pencalonan untuk pingat persekutuan dan negeri;
  11. Menguruskan Mesyuarat Panel Pembangunan Sumber Manusia mengenai pergerakan gaji, pertukaran gaji dan pemilihan penerima Anugerah Pekerja Cemerlang, Perkhidmatan Setia dan Persaraan.
  12. Untuk mengurus, menyelaras dan menjalankan Prestasi dan Penilaian Staf (Laporan Penilaian Tahunan)
  13. Untuk mengurus, menyelaras dan menguatkuasakan tindakan dan surcaj disiplin;
  14. Untuk mengurus, menyelaras dan menguatkuasakan pelanggaran syarat kontrak kakitangan;
  15. Untuk mengurus, menyelaras dan menguatkuasakan Perisytiharan Harta;
  16. Untuk mengurus dan menyelaraskan hal hubungan Industri;
  17. Untuk mengurus, menyelaras dan melaksanakan Penyatuan Perkhidmatan yang Lalu;
  18. Untuk mengurus, menyelaras dan melaksanakan Kehadiran dan Cuti Kakitangan;
  19. Untuk mengurus dan menyelaraskan permohonan kerja luar;
  20. Menjadi urusetia Lembaga Pemilihan, Promosi dan Tatatertib; dan
  21. Menjadi urusetia Majlis Bersama Jabatan
 2. Kebajikan
  1. Pengurusan kebajikan termasuk Taska PPUM
  2. Kemudahan rawatan perubatan staf dan pesara serta tanggungan
  3. Aktiviti sukan dan kebudayaan

 

Bahagian Dasar, Saraan dan Pengurusan Maklumat

 1. Dasar
  1. Merancang dan menyelaraskan arahan dan dasar sumber manusia;
  2. Merancang, mengkoordinasikan dan melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan permohonan perjawatan dan penstrukturan semula organisasi di PPUM;
  3. Merancang dan mengkaji keperluan staf dan mengisi jawatan di PPUM. Aktiviti merangkumi penyediaan statistik bulanan mengenai perjawatan, pengisian jawatan dan kekosongan;
  4. Mengemas kini carta organisasi dan carta fungsi PPUM;
  5. Menyelaraskan penyediaan deskripsi tugas
  6. Menguruskan pelantikan Ketua Jabatan PPUM
  7. Merancang dan menyelaraskan aktiviti naziran perjawatan di jabatan / unit;
  8. Mengurus waran perjawatan;
  9. Merancang, menyelaraskan dan menyediakan bajet perjawatan PPUM;
  10. Merancang, menyelaras dan melakukan penyemakan dan penambahbaikan skim perkhidmatan di PPUM; dan
  11. Menjadi urusetia bagi Mesyuarat Panel Pembangunan Sumber Manusia
 2. Saraan
  1. Pembayaran emolumen, elaun tetap dan tidak tetap, ganjaran kontrak dan bonus
  2. Menguruskan pinjaman perumahan, komputer dan kenderaan
  3. Menguruskan Perubahan gaji (kenaikan / anjakan / tahan / turun gaji)
  4. Menguruskan elaun tanggung kerja staf PPUM
 3. Pengurusan Maklumat Staf
  1. Pengurusan Human Resource Management Information System (HRMIS),
  2. Pengurusan data sumber manusia PPUM di dalam sistem eHR, portal PPUM.
  3. Menguruskan pengesahan majikan dan surat pengesahan diri
  4. Menguruskan fail pentadbiran dan fail peribadi staf
  5. Urusan pentadbiran Jabatan Sumber Manusia termasuk Perkhidmatan kaunter

Aktiviti yang dianjurkan oleh jabatan/unit

1. Majlis Penghargaan Perkhidmatan Tahun 2020

Majlis Penghargaan Perkhidmatan Tahun 2020 (MPP 2020) telah diadakan pada 6 Ogos 2020 di Dewan Konferens 3, Tingkat 13, Menara Selatan, PPUM.  PPUM sentiasa komited dalam mengiktiraf budaya kerja cemerlang, komitmen dan jasa yang diberikan oleh seluruh staf dengan menyediakan pelbagai anugerah atau ganjaran.

Pada tahun ini, MPP 2020 dilaksanakan berdasarkan protokol norma baharu yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara (MKN) berikutan penularan pandemik COVID-19. Seiring dengan protokol tersebut, MPP 2020 dilaksanakan khusus untuk meraikan seramai 75 orang pegawai PPUM yang meninggalkan perkhidmatan di PPUM serta penerima Anugerah-anugerah Khas.

Daripada sejumlah 75 orang pegawai yang meninggalkan perkhidmatan di PPUM, seramai 50 orang pegawai adalah terdiri daripada pesara wajib, 16 orang adalah pesara pilihan, seorang pesara disebabkan masalah kesihatan, manakala 8 orang lagi adalah pesara gemulah.

Selain daripada itu, Anugerah-anugerah Khas turut disampaikan di dalam majlis ini yang mana penerima anugerah ini dinilai dari segi aspek kewibawaan, keterampilan dan penglibatan dalam memberi sumbangan kepada PPUM, masyarakat dan Negara. Mereka dipilih berdasarkan kepada kecemerlangan yang luar biasa dalam tugas yang diamanahkan serta aktif dalam penglibatan dan sumbangan di luar tugas rasmi termasuk aktiviti sukarela, kemasyarakatan dan sebagainya yang telah mengharumkan nama organisasi dan negara.

MPP 2020 telah merekodkan seramai 383  orang yang telah dipilih sebagai penerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang PPUM (APC) bagi tahun perkhidmatan 2019 bersamaan 7% daripada jumlah pengisian perjawatan sebanyak 5,397 orang staf. Penerima APC pada tahun ini terdiri daripada 344 orang staf daripada Kumpulan Pelaksana, 37 orang staf daripada Kumpulan Pengurusan & Profesional dan 2 orang staf daripada Kumpulan Pengurusan Tertinggi.

Manakala penerima Anugerah Khidmat Setia 20 Tahun adalah  seramai 87 orang dan penerima Anugerah Khidmat Setia 30 Tahun adalah seramai 27 orang. Walaupun tidak diraikan di dalam MPP 2020, pegawai PPUM yang menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, Khidmat Setia 20 tahun dan Khidmat Setia 30 tahun tetap turut diharapkan sentiasa terus memberikan komitmen dan daya usaha dalam mempertingkatkan produktiviti dan mutu kerja yang berkualiti tinggi.

2. Majlis Sumbangan Prihatin PPUM 2020

Majlis sumbangan ini diadakan pada 19 dan 22 Mei 2020 mengikut SOP yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara (MKN). Ianya bertujuan untuk membantu meringankan beban kewangan yang ditanggung staf-staf PPUM yang terkesan dengan penularan wabak COVID-19. Atas dasar keprihatinan PPUM terhadap kebajikan staf, majlis ini telah dijalankan dengan hasil sumbangan yang diterima oleh PPUM. Turut dijalankan agihan zakat bagi fasa pertama tahun 2020. Majlis ini melibatkan 103 orang staf yang terkesan dengan penularan wabak COVID19 dan 112 orang penerima zakat fasa pertama tahun 2020.

3. Program Pendaftaran dan Orientasi Pegawai Perubatan Sarjana

Pada 02 hingga 04 Disember 2020, taklimat orientasi bagi Pegawai Perubatan Sarjana Sesi 2020/2021 telah diadakan secara atas talian dengan menggunakan kaedah Schoology. Seramai 315 Pegawai Perubatan Sarjana telah selesai mendaftar dan menghadiri taklimat orientasi yang diadakan secara atas talian tersebut. Program ini adalah anjuran bersama Jabatan Sumber Manusia dan Bahagian Perkembangan Perubatan dan Sains Kesihatan, Jabatan Pembangunan Profesional dan Perkembangan Perubatan.

4. Program Sukan dan Kebudayaan Tahun 2020

Bahagian Sukan PPUM berfungsi sebagai urusetia kepada penyertaan staf PPUM bagi sukan-sukan yang telah diluluskan oleh Jawatankuasa Induk Kebajikan, Sukan dan Kebudayaan (KSK). Antara kejohanan sukan dan aktiviti kebudayaan  yang telah disertai oleh PPUM pada tahun  2020 seperti berikut :

1.

Acara
Tempat 
Tarikh
Penyertaan
Keputusan

:
:
:
:
:

Kejohanan Bola Sepak MAKSWIP 2020
W.P. Putrajaya
29 Februari  dan 01 Mac 2020
Menghantar 1 pasukan
Tempat ke-3

2.

Acara
Tempat 
Tarikh
Keputusan

:
:
:
:

Bengkel Kebudayaan
Hotel Impian Morib
5 - 6 Oktober 2020
PenyertaanALAMAT

 • Pusat Perubatan Universiti Malaya,
  Lembah Pantai, 59100,
  Kuala Lumpur, MALAYSIA

EMEL

 • Emel : ummc@ummc.edu.my

TEL

 • No Tel : 03-79494422
  Faks : 03-79492030

LAMAN WEB

 • LAMAN WEB : www.ummc.edu.my